ژئوسل

اصطلاح ژئوسل دارای دو قسمت است ژئو به معنی خاک یا زمین و دوم سلول به معنی نوع شکل سلولی برای تزریق به مواد مانند خاک استفاده می شود. این سلول ها مواد ضعیف مانند خاک ، سنگ و غیره را محکم می کنند و به دلیل ساختار سه بعدی آن تمام استحکام بیشتری را تأمین می کنند. در نتیجه ساختار در برابر هر نوع خرابی ایمن و مقاوم می شود. ژئوسل یک تکنیک برای تقویت خاک است که به نظر می رسد یک یک راه کار کار آمد از هر نظر می باشد.