ژئوتکستایل

ژئوتکستایل ها پارچه های  نفوذ ناپذیری هستند که دارای قابلیت جداسازی ، فیلتر کردن ، تقویت ، محافظت یا تخلیه را دارند. وقتی ژئوتکستایل بین دو ماده مختلف خاک نصب می شود،به عنوان  جداساز عمل می کند. در این حالت ، مواد متفاوت را از هم جدا می کند تا بتوان به خصوصیات خاک مورد نیاز دست یافت. هدف اصلی است این است که با ورود آب به لایه های خاک ، از مخلوط کردن خاک ها جلوگیری می کند.