استخر کشاورزی

مساحت :900مترمربع

ژئوممبران 1.5 میل

منطقه :درگز

شهرستان :درگز