ایزولاسیون گود ساختمان، متل قو

مساحت: 1000 مترمربع

ژئوتکستایل

منطقه: سلمان شهر

شهرستان: سلمان شهر

اجرا: شهریور 98