استخر ذخیره آب کشاورزی

مساحت: 2345 مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل

منطقه: کوراییم

شهرستان: نیر

تاریخ: خردادماه 99